Juryinstruks

Juryinstruks for fagjuryene Spellemann 2019

Alle jurymedlemmer må sette seg godt inn i juryinstruksen.
Hver fagjury består av fra seks til ti medlemmer.

Følgende kategorier bedømmes av hver sin fagjury:

 • Barnemusikk
 • Blues
 • Country
 • Elektronika
 • Folkemusikk/Tradisjonsmusikk
 • Indie/Alternativ
 • Jazz
 • Klassisk
 • Metal
 • Popgruppe
 • Popartist
 • Rock
 • Samtid
 • Urban
 • Viser
 • Åpen klasse
 • Tono´s Komponistpris
 • Årets Låtskriver
 • Årets Tekstforfatter
 • Årets Produsent
 • Årets Musikkvideo

Medlemmene i fagjuryene vil få tilgang til Spellemanns jurysystem, der alle utgivelser er tilgjengelige. Lytting foregår via streamingtjenestene Spotify, Tidal, Apple Music eller Soundcloud.

Ved manglende abonnement fremskaffer Spellemann en midlertidig løsning til de jurymedlemmene det måtte gjelde. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på disse streamingtjenestene vil være tilgjengelige via link til soundcloud. Fagjuryen for «Årets Tekstforfatter» vil få tilgang til opplastede tekster. Fagjuryen for «Årets Musikkvideo» vil få link til de påmeldte musikkvideoene.

Habilitet:
Det forutsettes at jurymedlemmene ikke har tilknytning til utgivelsene de er satt til å vurdere. Eksempler på dette kan være nære familiære bånd, yrkesmessig nær relasjon til artist, opphaver eller utgiver, deltakelse på innspilling eller økonomiske interesser i utgivelsen. Alle jurymedlemmer må signere et eget habilitetsskriv når de har fått tilgang til utgivelsene de skal vurdere.

Tidsplan:
Det forutsettes at alle jurymedlemmene setter av tid til juryarbeid, og holder seg til oppgitte møtetider og frister. Tider for «telefon konferanse» settes opp etter avtale i de enkelte fagjuryene. Fagjurymedlemmene vil motta detaljert informasjon på mail.

 

Juryering i fagjuryen deles inn i tre runder:

1. runde:
Fagjurymedlemmene gir individuelle poeng via Spellemanns jurysystem. Det skal avgis poeng til alle utgivelser. Beste karakter er ni poeng og dårligste karakter er ett poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. Derfra går de ti utgivelsene med høyest samlet poengsum videre til runde to. Dette antallet kan økes dersom noen av utgivelsene har fått samme poengsum.

2. runde:
Fagjuryene snakker sammen, fortrinnsvis via «telefon konferanse», og diskuterer seg så frem til fire nominerte ut ifra de gjenstående utgivelsene. Hvert enkelt møte ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

3. runde:
Individuell bedømming via Spellemanns jurysystem. Fagjurymedlemmene rangerer de nominerte fra første til fjerde plass. Jurymedlemmene plikter å holde sine stemmer hemmelige inntil prisutdelingen.

Barnemusikk vurderes i første og andre runde av en voksen fagjury på lik linje med andre fagjuryer, som kommer frem til 4 nominerte. De fire nominerte sendes videre til barnejury som kårer vinner.

Årets Musikkvideo vurderes i første og andre runde av fagjury på lik linje med andre fagjuryer, som kommer frem til 4 nominerte. Publikumsavstemming for kåring av vinner.

Honorar:
Det utbetales ikke honorar som følge av deltakelse i fagjuryene, men hvert medlem av fagjuryene vil få 1 billett til show og fest.

Kriterier:
Fagjuryene skal foreta en helhetlig vurdering av utgivelsene, der det skal legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktualitet.

Anonymitet og taushetsplikt:
Navn på fagjurymedlemmene vil bli offentliggjort i forbindelse med prisutdelingen.

Jurymedlemmene har taushetsplikt om alt som foregår i forbindelse med juryprosessen.

Juryinstruks for spesialjuryene Spellemann 2019

Alle jurymedlemmer må sette seg godt inn i juryinstruksen, og være godt forberedt til jurymøter.
Spesialjuryen består av ti til tolv medlemmer.

Følgende kategorier bedømmes av spesialjuryen:

 • Årets Spellemann
 • Årets Hederspris
 • Årets Gjennombrudd og Gramostipend
 • Årets Album
 • Årets Låt*

*Årets Låt: Spesialjury beslutter nominerte. Vinner kåres i en kombinasjon av jury og publikumsavstemming.

Habilitet:

Spesialjuryen skal være sammensatt av medlemmer med høy kompetanse som kan bidra til et helhetsbilde for best mulig vurdering av de kategorier som skal bedømmes. Styret har tillit til at medlemmene som inngår i Spesialjuryen evner å sette til side særinteresser i juryarbeidet, samtidig som størrelsen på juryen skal sikre at ingen av medlemmene individuelt skal ha direkte påvirkning på resultatet. 

Medlemmene kan ikke melde inn personer eller utgivelser som de har tilknytning til, privat eller profesjonelt.

Medlemmene kan imidlertid være med å diskutere og bidra i avstemming av personer eller utgivelser som nevnt over som er meldt inn av andre medlemmer av juryen, men de må gjøre de øvrige medlemmene av juryen oppmerksomme på sitt private eller profesjonelle forhold til kandidaten. 

Tidsplan:

Det forutsettes at alle jurymedlemmene setter av tid til juryarbeid, og holder seg til oppgitte møtetider og frister. 

Det blir satt opp to møter for Spesialjury; primo desember for kåring av Årets Spellemann og Årets Hederspris, og ultimo januar for kåring av Årets Gjennombrudd og Gramostipend, Årets Album og Årets Låt. 

Møtene ledes av en nøytral person fra administrasjonen.

Kåring av Årets Spellemann og Årets Hederspris – primo desember:

1. Jurymedlemmene melder inn til administrasjonen i forkant av møtet:

 • minst 1 forslag til kandidat for Årets Spellemann med begrunnelse
 • minst 1 forslag til kandidat for Årets Hederspris med begrunnelse

2. Administrasjonen formidler liste over innmeldte forslag – inkludert eventuelle forslag fra andre enn juryen – til alle jurymedlemmer i forkant av møtet.

3. Prosedyre for jurymøte:

 • Innmeldte kandidater diskuteres og reduseres til 2. Ved uenighet foretas individuell rangering av de aktuelle kandidatene. De to kandidatene med laveste sum går videre til avstemming.
 • Avstemming: Kandidaten med over 50 % av stemmene kåres til vinner.

Kåring av Årets Gjennombrudd og Gramostipend, Årets Album og Årets Låt – ultimo januar:

1. Administrasjonen sender ut følgende oversikter primo januar:

 • Påmeldte til Årets Gjennombrudd og Gramostipend
 • Påmeldte til Årets Album
 • Albumliste for 2019 (norsk og internasjonalt)
 • Norsk singel for 2019 supplert av Singel total for å vise innbyrdes ulikheter
 • Norskliste Radio for 2019 supplert av Radio total for å vise innbyrdes ulikheter

2. Jurymedlemmer foretar individuell vurdering basert på egen kunnskap supplert av tilsendt faktagrunnlag og melder inn til administrasjonen:

 • 5 kandidater til Årets Gjennombrudd og Gramostipend
 • 5 kandidater til Årets Album
 • 5 kandidater til Årets Låt

Jurymedlemmene kan velge å supplere med kandidater som ikke er påmeldt/framgår av forhåndsutsendte lister.
Innmeldte kandidater kontrolleres av administrasjon ift. reglement og kriterier.

3. Administrasjonen formidler liste over innmeldte og godkjente forslag i forkant av jurymøte.

4. Prosedyre for jurymøte:

 • Årets Gjennombrudd og Gramostipend

Kandidatene diskuteres ift. liveopptreden og salg. Det konkluderes med 4-6 nominerte.  

 • Årets Album

Administrasjonen presenterer muntlig de nominerte utgivelsene i sjangerkategoriene. Eventuell supplering av kandidatliste foretas. Kandidatene diskuteres og det konkluderes med 4 nominerte. 

Felles for Årets Gjennombrudd og Gramostipend og Årets Album: Ved uenighet ved utnevnelse av nominerte skal jurymedlemmene i møtet gi individuelle poeng skriftlig til administrasjonen. Det skal avgis poeng til alle kandidater. Beste karakter er ni poeng og dårligste er ett poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. Summen legges til grunn ved videre diskusjon. Ved fortsatt uenighet nomineres kandidatene med høyeste poengsum. 

Vinner besluttes fortrinnsvis etter diskusjon, alternativt ved individuell rangering der laveste poengsum vinner. 

 • Årets Låt

Jurymedlemmene skal i møtet foreta en individuell rangering av alle kandidater basert på skjønn. 

Administrasjonen skal i forkant av møtet ha foretatt en teknisk rangering av alle kandidater basert på statistikk fra radio-, salgs- og streaminglister. Sammenslåing av de to rangeringene skal i stor grad legge føring for nominering av 4-8 nominerte og juryens innstilling til vinner. 

Honorar:

Det utbetales ikke honorar som følge av deltakelse i spesialjuryen, men hvert medlem av spesialjuryen vil få 1 billett til show og 2 billetter til fest. 

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på spesialjurymedlemmene vil bli offentliggjort i forbindelse med prisutdelingen.
Jurymedlemmene har taushetsplikt om alt som foregår i forbindelse med juryprosessen.