JURYORDNING SPELLEMANN 2016

Juryordningen for Spellemann har vært gjennom en omfattende revidering basert på innspill fra tidligere jurymedlemmer og et bredt utvalg av representanter fra bransjen. Resultatet av gjennomgangen følger nedenfor. Spellemann vil følge opp med en grundig evaluering av ordningen etter Spellemann 2016. Konstruktive tilbakemeldinger kan sendes fortløpende til Spellemann AS.

PÅMELDING

Påmelding til Spellemann må gjøres av plateselskap, management, artisten selv eller andre som er tilknyttet utgivelsen. Kriterier for å kunne melde på fremkommer i reglementet for Spellemann 2016.

JURYINSTRUKS FOR STORJURY SPELLEMANN 2016

Alle som inviteres til å være jurymedlem må sette seg inn i Spellemanns juryordning og nedenforstående juryinstruks før de takker ja til oppdraget.

Storjury

Storjuryen består av 10-15 bransjepersoner med bred musikalsk kunnskap. Det forutsettes at medlemmer av Storjuryen er godt oppdatert på norske utgivelser i året som har gått.

Storjuryen består av 10-15 bransjepersoner med bred musikalsk kunnskap. Det forutsettes at medlemmer av Storjuryen er godt oppdatert på norske utgivelser i året som har gått. Administrasjonen innstiller Storjuryen og utpeker juryleder, og dette godkjennes av styret i Spellemann AS.

Storjuryen skal møtes og blant annet ta stilling til om utgivelser er plassert i riktig kategori og om det er opplagte mangler blant de påmeldte. Storjuryen vil ha mulighet til å foreslå påmeldinger av utgivelser som av ulike grunner ikke er påmeldt, og disse vil få mulighet til å registrere seg.

Medlemmene av Storjuryen skal også gjennom felles juryering beslutte +/- 20 utgivelser innen hver sjangerkategori.

Tidsplan

Det forutsettes at det settes av tid til forberedelse og deltakelse på møtene.

Jurymedlemmene vil motta mail med tider for storjurymøtene, samt informasjon om alle påmeldte utgivelser. Det forventes at medlemmene har gjennomgått listene og gjort seg kjent med innholdet før første møte.

Honorar

Hvert medlem av Storjuryen vil motta 2 billetter til prisutdeling, show og fest pluss kr. 5.000,- i honorar. Juryleder for Storjuryen mottar 2 billetter til prisutdeling, show og fest pluss kr. 7.000,- i honorar.

Kriterier

Foruten omplassering og kvalitetssikring av påmeldinger i henhold til kriterier i reglementet skal Storjuryens innstilling til hvilke påmeldte utgivelser som skal gå videre i sjangerkategoriene basere seg på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk for øvrig.

For kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban skal det i tillegg vektlegges at utgivelsen har relevans gjennom salg/streaming, radiospilling og/eller konsertvirksomhet i 2016.

Inhabilitet

Storjurymedlemmene har selv ansvar for å informere administrasjonen ved mulig inhabilitet. Ettersom den individuelle påvirkningskraft er mindre i en Storjury enn i en Fagjury vil habilitetsvurderingen være noe mildere for Storjuryen enn for Fagjuryen.

Anonymitet og taushetsplikt

Navn på jurymedlemmer i Storjuryen vil bli offentliggjort ved offentliggjøring av nominasjonene. Det som diskuteres på jurymøtene er konfidensielt. Jurymedlemmene har taushetsplikt om juryeringen og nominasjonsprosessen til etter prisutdelingen. Juryleder vil kunne uttale seg på vegne av Storjuryen.

JURYINSTRUKS FOR FAGJURY SPELLEMANN 2016

Alle som inviteres til å være jurymedlem må sette seg inn i Spellemanns juryordning og nedenforstående juryinstruks før de takker ja til oppdraget.

Fagjury

Fagjury skal bedømme alle sjangerkategorier samt TONOs Komponistpris og Tekstforfatter.
Det nedsettes 4 fagjuryer. Hver fagjury består av 7-10 medlemmer, og den enkelte fagjury skal bedømme mellom 3 og 5 kategorier.
Kategoriene Barnemusikk, TONOs Komponistpris og Tekstforfatter bedømmes av egne individuelle fagjuryer bestående av 5-7 jurymedlemmer.
Fagjury skal vurdere de gjenstående utgivelsene når første juryering er gjennomført av Storjuryen.

Medlemmene i Fagjuryen vil få tilgang til Spellemanns webbaserte system der +/- 20 utgivelser skal vurderes i hver kategori.
Medlemmene i Fagjuryen mottar også en egen liste via epost over de påmeldte utgivelsene i sin kategori som ikke har gått videre fra første juryering i Storjury. Fagjury vil få mulighet til å argumentere tilbake disse for vurdering ved å melde fra til jurykoordinator innen 3 dager etter mottatt liste. Dersom mer enn 2/3 av fagjury etterspør samme utgivelse, vil utgivelsen bli lagt til vurdering for fagjury.

Lytting foregår via streamingtjenestene Wimp/Tidal eller Spotify. Ved manglende abonnement fremskaffer Spellemann en midlertidig løsning til de jurymedlemmene det måtte gjelde. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på disse streamingtjenestene vil være tilgjengelige via opplastede zip-filer.
Fagjuryen for Tekstforfatter vil få tilgang til opplastede tekster.

Tidsplan

Det forutsettes at det settes av tid til juryeringsarbeid i henhold til informasjon om perioder, tider og frister. Tider for Skypemøter settes etter avtale i de enkelte Fagjuryene. Fagjurymedlemmene vil motta detaljert informasjon på mail.

Juryering i Fagjuryen deles inn i 3 runder

1. runde: Fagjurymedlemmene gir individuelle poeng via Spellemanns webbaserte system. Det skal avgis poeng til alle utgivelser. Høyeste karakter er 9 poeng og laveste karakter er 1 poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. De 10 utgivelsene med høyest samlet poengsum går videre til runde 2. Antallet som går videre kan utvides ved poenglikhet.

2. runde: De enkelte Fagjuryene møtes, fortrinnsvis via Skype, og diskuterer seg frem til 3, 4 eller 5 nominerte ut ifra de gjenstående utgivelsene. Antall nominerte avhenger av opprinnelig antall påmeldte i kategorien. Hvert enkelt kategorimøte ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

3. runde: Individuell bedømming via Spellemanns webbaserte system. Fagjurymedlemmene rangerer de nominerte fra 1. til 3., 4. eller 5. plass. Jurymedlemmene plikter å holde sine stemmer hemmelige inntil prisutdelingen.

Honorar

Hvert medlem av Fagjuryen vil motta 2 billetter til prisutdeling, show og fest. Det utbetales ikke lønn som følge av deltakelse i Fagjuryen.

Kriterier

I sjangerkategoriene skal fagjuryen gjøre en helhetlig vurdering av utgivelsene, der det skal legges vekt på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk forøvrig.

For kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban skal det legges vekt på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet, relevans og helhetsinntrykk forøvrig.

I de sjangeruavhengige kategoriene skal fagjuryene legge vekt på følgende:
Komponist: Opphavsmannsprestasjon, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk for øvrig.
Tekstforfatter: Tekst, samspill mellom tekst og musikk, originalitet og helhetsinntrykk forøvrig.

Inhabilitet

Det forutsettes at jurymedlemmene ikke har direkte tilknytning til utgivelsene de er satt til å vurdere. Eksempler på dette kan være nære familiære bånd, yrkesmessig nær relasjon til artist, opphavsmann eller utgiver, eller økonomiske interesser i utgivelsen.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på Fagjurymedlemmene vil bli offentliggjort etter prisutdelingen.

Det som diskuteres på jurymøtene er konfidensielt. Jurymedlemmene har taushetsplikt om juryeringen og nominasjonsprosessen til etter prisutdelingen.

JURYINSTRUKS FOR SPESIALJURY SPELLEMANN 2016

Alle som inviteres til å være jurymedlem må sette seg inn i Spellemanns juryordning og nedenforstående juryinstruks før de takker ja til oppdraget.

Spesialjury

Spesialjuryen består av inntil 12 bransjepersoner med bred musikalsk kunnskap, hvorav inntil 6 personer er fra styret i Spellemann AS.
Spesialjuryen skal møtes og utnevne nominerte og kåre vinnere i sjangeruavhengige kategorier med unntak av kategoriene TONOs Komponistpris og Tekstforfatter.

Som grunnlag for vurdering får Spesialjuryen fremlagt alle de påmeldte for Årets Nykommer & Gramostipend, Årets Album, Årets Produsent, og Årets Musikkvideo.

For kategoriene Årets Låt, Årets Spellemann, og Hederspris er det ingen påmelding.
Lytting foregår via streamingtjenestene Wimp/Tidal eller Spotify. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på disse streamingtjenestene vil være tilgjengelige via opplastede zip-filer. Møtet ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

Tidsplan

Det forutsettes at det settes av tid til forberedelse og deltakelse på møtene.

Spesialjuryen vil motta mail med informasjon om grunnlag for vurdering, lister over påmeldte utgivelser, samt tid for spesialjurymøte. Det forventes at medlemmene har gjennomgått listene og gjort seg kjent med innholdet før møtet.

Honorar

Hvert medlem av Spesialjuryen vil motta 2 billetter til show og fest. Det utbetales ikke lønn som følge av deltakelse i Spesialjuryen.

Kriterier

Det skal gjøres en helhetlig vurdering av utgivelsene/kandidatene/låtene, der det blant annet skal legges vekt på artist/opphavsmannsprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet, fornyelse og helhetsinntrykk for øvrig.

Årets Nykommer & Gramostipend:
Krav til debututgivelse, dvs. for artister som ikke tidligere er etablert i andre sammenhenger. Det skal brukes skjønn ved vurdering av begrepet ”etablert”. Både live og salg skal vektlegges.
Årets Album:
Kåres på fritt grunnlag blant album som har utmerket seg særskilt i året som har gått.
Årets Produsent:
Prisen går til en produsent som har utmerket seg i året som har gått. Norsk produsent kan vinne for utenlandsk produksjon.
Årets Musikkvideo:
Det skal legges vekt på samspill mellom musikk og bilde, originalitet, tematikk og produksjon. Artisten må være norsk.
Årets Låt:
Grunnlag hentes fra radio, salg og streaminglister. Vinner kåres på basis av kombinasjon av statistikk og skjønn.
Årets Spellemann:
Kåres på fritt grunnlag. Både live og salg skal vektlegges.
Hederspris:
Kåres på fritt grunnlag. Til musiker/artist for lang og tro tjeneste.

Inhabilitet:

Spesialjurymedlemmene har selv ansvar for å informere administrasjonen ved mulig inhabilitet.

Ettersom den individuelle påvirkningskraft er mindre i en Spesialjury enn i en Fagjury vil habilitetsvurderingen være noe mildere for Spesialjuryen enn for Fagjuryen.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på Spesialjurymedlemmene vil bli offentliggjort etter prisutdelingen.

Det som diskuteres på jurymøtene er konfidensielt. Jurymedlemmene har taushetsplikt om juryeringen og nominasjonsprosessen til etter prisutdelingen.

Alle som inviteres til å være jurymedlem må sette seg inn i Spellemanns juryordning og nedenforstående juryinstruks før de takker ja til oppdraget.

Storjury

Storjuryen består av 10-15 bransjepersoner med bred musikalsk kunnskap. Det forutsettes at medlemmer av Storjuryen er godt oppdatert på norske utgivelser i året som har gått.

Storjuryen består av 10-15 bransjepersoner med bred musikalsk kunnskap. Det forutsettes at medlemmer av Storjuryen er godt oppdatert på norske utgivelser i året som har gått. Administrasjonen innstiller Storjuryen og utpeker juryleder, og dette godkjennes av styret i Spellemann AS.

Storjuryen skal møtes og blant annet ta stilling til om utgivelser er plassert i riktig kategori og om det er opplagte mangler blant de påmeldte. Storjuryen vil ha mulighet til å foreslå påmeldinger av utgivelser som av ulike grunner ikke er påmeldt, og disse vil få mulighet til å registrere seg.

Medlemmene av Storjuryen skal også gjennom felles juryering beslutte +/- 20 utgivelser innen hver sjangerkategori.

Tidsplan

Det forutsettes at det settes av tid til forberedelse og deltakelse på møtene.

Jurymedlemmene vil motta mail med tider for storjurymøtene, samt informasjon om alle påmeldte utgivelser. Det forventes at medlemmene har gjennomgått listene og gjort seg kjent med innholdet før første møte.

Honorar

Hvert medlem av Storjuryen vil motta 2 billetter til prisutdeling, show og fest pluss kr. 5.000,- i honorar. Juryleder for Storjuryen mottar 2 billetter til prisutdeling, show og fest pluss kr. 7.000,- i honorar.

Kriterier

Foruten omplassering og kvalitetssikring av påmeldinger i henhold til kriterier i reglementet skal Storjuryens innstilling til hvilke påmeldte utgivelser som skal gå videre i sjangerkategoriene basere seg på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk for øvrig.

For kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban skal det i tillegg vektlegges at utgivelsen har relevans gjennom salg/streaming, radiospilling og/eller konsertvirksomhet i 2016.

Inhabilitet

Storjurymedlemmene har selv ansvar for å informere administrasjonen ved mulig inhabilitet. Ettersom den individuelle påvirkningskraft er mindre i en Storjury enn i en Fagjury vil habilitetsvurderingen være noe mildere for Storjuryen enn for Fagjuryen.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på jurymedlemmer i Storjuryen vil bli offentliggjort ved offentliggjøring av nominasjonene. Det som diskuteres på jurymøtene er konfidensielt. Jurymedlemmene har taushetsplikt om juryeringen og nominasjonsprosessen til etter prisutdelingen. Juryleder vil kunne uttale seg på vegne av Storjuryen.

JURYINSTRUKS FOR FAGJURY SPELLEMANN 2016

Alle som inviteres til å være jurymedlem må sette seg inn i Spellemanns juryordning og nedenforstående juryinstruks før de takker ja til oppdraget.

Fagjury:

Fagjury skal bedømme alle sjangerkategorier samt TONOs Komponistpris og Tekstforfatter.
Det nedsettes 4 fagjuryer. Hver fagjury består av 7-10 medlemmer, og den enkelte fagjury skal bedømme mellom 3 og 5 kategorier.
Kategoriene Barnemusikk, TONOs Komponistpris og Tekstforfatter bedømmes av egne individuelle fagjuryer bestående av 5-7 jurymedlemmer.
Fagjury skal vurdere de gjenstående utgivelsene når første juryering er gjennomført av Storjuryen.

Medlemmene i Fagjuryen vil få tilgang til Spellemanns webbaserte system der +/- 20 utgivelser skal vurderes i hver kategori.
Medlemmene i Fagjuryen mottar også en egen liste via epost over de påmeldte utgivelsene i sin kategori som ikke har gått videre fra første juryering i Storjury. Fagjury vil få mulighet til å argumentere tilbake disse for vurdering ved å melde fra til jurykoordinator innen 3 dager etter mottatt liste. Dersom mer enn 2/3 av fagjury etterspør samme utgivelse, vil utgivelsen bli lagt til vurdering for fagjury.

Lytting foregår via streamingtjenestene Wimp/Tidal eller Spotify. Ved manglende abonnement fremskaffer Spellemann en midlertidig løsning til de jurymedlemmene det måtte gjelde. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på disse streamingtjenestene vil være tilgjengelige via opplastede zip-filer.
Fagjuryen for Tekstforfatter vil få tilgang til opplastede tekster.

Tidsplan:

Det forutsettes at det settes av tid til juryeringsarbeid i henhold til informasjon om perioder, tider og frister. Tider for Skypemøter settes etter avtale i de enkelte Fagjuryene. Fagjurymedlemmene vil motta detaljert informasjon på mail.

Juryering i Fagjuryen deles inn i 3 runder:

1. runde: Fagjurymedlemmene gir individuelle poeng via Spellemanns webbaserte system. Det skal avgis poeng til alle utgivelser. Høyeste karakter er 9 poeng og laveste karakter er 1 poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. De 10 utgivelsene med høyest samlet poengsum går videre til runde 2. Antallet som går videre kan utvides ved poenglikhet.

2. runde: De enkelte Fagjuryene møtes, fortrinnsvis via Skype, og diskuterer seg frem til 3, 4 eller 5 nominerte ut ifra de gjenstående utgivelsene. Antall nominerte avhenger av opprinnelig antall påmeldte i kategorien. Hvert enkelt kategorimøte ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

3. runde: Individuell bedømming via Spellemanns webbaserte system. Fagjurymedlemmene rangerer de nominerte fra 1. til 3., 4. eller 5. plass. Jurymedlemmene plikter å holde sine stemmer hemmelige inntil prisutdelingen.

Honorar:

Hvert medlem av Fagjuryen vil motta 2 billetter til prisutdeling, show og fest. Det utbetales ikke lønn som følge av deltakelse i Fagjuryen.

Kriterier:

I sjangerkategoriene skal fagjuryen gjøre en helhetlig vurdering av utgivelsene, der det skal legges vekt på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk forøvrig.

For kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban skal det legges vekt på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet, relevans og helhetsinntrykk forøvrig.

I de sjangeruavhengige kategoriene skal fagjuryene legge vekt på følgende:
Komponist: Opphavsmannsprestasjon, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk for øvrig.
Tekstforfatter: Tekst, samspill mellom tekst og musikk, originalitet og helhetsinntrykk forøvrig.

Inhabilitet:

Det forutsettes at jurymedlemmene ikke har direkte tilknytning til utgivelsene de er satt til å vurdere. Eksempler på dette kan være nære familiære bånd, yrkesmessig nær relasjon til artist, opphavsmann eller utgiver, eller økonomiske interesser i utgivelsen.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på Fagjurymedlemmene vil bli offentliggjort etter prisutdelingen.

Det som diskuteres på jurymøtene er konfidensielt. Jurymedlemmene har taushetsplikt om juryeringen og nominasjonsprosessen til etter prisutdelingen.

JURYINSTRUKS FOR SPESIALJURY SPELLEMANN 2016

Alle som inviteres til å være jurymedlem må sette seg inn i Spellemanns juryordning og nedenforstående juryinstruks før de takker ja til oppdraget.

Spesialjury:

Spesialjuryen består av inntil 12 bransjepersoner med bred musikalsk kunnskap, hvorav inntil 6 personer er fra styret i Spellemann AS.
Spesialjuryen skal møtes og utnevne nominerte og kåre vinnere i sjangeruavhengige kategorier med unntak av kategoriene TONOs Komponistpris og Tekstforfatter.

Som grunnlag for vurdering får Spesialjuryen fremlagt alle de påmeldte for Årets Nykommer & Gramostipend, Årets Album, Årets Produsent, og Årets Musikkvideo.

For kategoriene Årets Låt, Årets Spellemann, og Hederspris er det ingen påmelding.
Lytting foregår via streamingtjenestene Wimp/Tidal eller Spotify. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på disse streamingtjenestene vil være tilgjengelige via opplastede zip-filer. Møtet ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

Tidsplan:

Det forutsettes at det settes av tid til forberedelse og deltakelse på møtene.

Spesialjuryen vil motta mail med informasjon om grunnlag for vurdering, lister over påmeldte utgivelser, samt tid for spesialjurymøte. Det forventes at medlemmene har gjennomgått listene og gjort seg kjent med innholdet før møtet.

Honorar:

Hvert medlem av Spesialjuryen vil motta 2 billetter til show og fest. Det utbetales ikke lønn som følge av deltakelse i Spesialjuryen.

Kriterier:

Det skal gjøres en helhetlig vurdering av utgivelsene/kandidatene/låtene, der det blant annet skal legges vekt på artist/opphavsmannsprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet, fornyelse og helhetsinntrykk for øvrig.

Årets Nykommer & Gramostipend:
Krav til debututgivelse, dvs. for artister som ikke tidligere er etablert i andre sammenhenger. Det skal brukes skjønn ved vurdering av begrepet ”etablert”. Både live og salg skal vektlegges.
Årets Album:
Kåres på fritt grunnlag blant album som har utmerket seg særskilt i året som har gått.
Årets Produsent:
Prisen går til en produsent som har utmerket seg i året som har gått. Norsk produsent kan vinne for utenlandsk produksjon.
Årets Musikkvideo:
Det skal legges vekt på samspill mellom musikk og bilde, originalitet, tematikk og produksjon. Artisten må være norsk.
Årets Låt:
Grunnlag hentes fra radio, salg og streaminglister. Vinner kåres på basis av kombinasjon av statistikk og skjønn.
Årets Spellemann:
Kåres på fritt grunnlag. Både live og salg skal vektlegges.
Hederspris:
Kåres på fritt grunnlag. Til musiker/artist for lang og tro tjeneste.

Inhabilitet:

Spesialjurymedlemmene har selv ansvar for å informere administrasjonen ved mulig inhabilitet.

Ettersom den individuelle påvirkningskraft er mindre i en Spesialjury enn i en Fagjury vil habilitetsvurderingen være noe mildere for Spesialjuryen enn for Fagjuryen.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på Spesialjurymedlemmene vil bli offentliggjort etter prisutdelingen.

Det som diskuteres på jurymøtene er konfidensielt. Jurymedlemmene har taushetsplikt om juryeringen og nominasjonsprosessen til etter prisutdelingen.

Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor
Sponsor Sponsor